سوزن

وب نوشتی برای سوزن بانان

سوزن

وب نوشتی برای سوزن بانان

سوزن

وب نوشت رسمی دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم وصنعت

بایگانی

بسم الله الرحمن الرحیم

با توفیق و مدد حق تعالى، وب نوشت دفتر فرهنگى راه آهن را مشاهده مى کنید.

ان شاالله مى توانید زین پس اخبار و اتفاقات دانشکده و دانشگاه و همچنین آشنایى با رشته هاى ارائه شده در دانشگاه و مخصوصاً دانشکده را در این وب نوشت مشاهده کنید.

 دفتر فرهنگى دانشکده راه آهن، در سال ١٣٧٦ شروع به کار میکند.

این دفتر که نام یکى از نوپاترین دانشکده هاى دانشگاهش را به دوش مى کشد، با موانع و مشکلات زیادى رو به رو مى شود اما با یارى خداوند منان و همچنین حضور دانشجویان متخصص و متعهد، روز به روز به سمت تعالى حرکت مى کند.

ان شاالله فردایى بهتر و آینده اى زیباتر براى دانشجویان و دانشگاه متصور باشیم.

یاحق